Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

De overeenkomst van koop en verkoop worden steeds gesloten met inachtneming van deze voorwaarden. Afwijkende bedingen gelden slechts zover schriftelijk door beide partijen aangegaan.

2. Koopprijs

Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij één of meer bestanddelen van de prijs door externe omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst, maar vóór levering van het gekochte worden verhoogd, in welk geval verkoper gerechtigd is die verhoging(en) aan koper door te berekenen. Dit voorbehoud geld speciaal in geval van verhoging van fiscale lasten, officiele verhogingen van importeurs- of fabrieksprijzen, van vracht- of assurantietarieven dan wel verandering in wisselkoerst van Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin verkoperde betreffende goederen heeft aangekocht.

3. Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de koopsom volledig en contant te worden geschieden. Korting en-/of beroep op schuldvergelijking is niet toegestaan. Koper is verplicht binnen acht dagen na daartoe strekkende mededeling vanwege koper, het gekochte in ontvangst te nemen en de overeengekomen koopprijs alsdan te voldoen. Vanaf het moment, waarop de betaling van het gekochte dient plaats te vinden, is koper- zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling vanwege verkoper daartoe wordt vereist aan verkoper een rente verschuldigd groot 1 procent per maand van de overeengekomen koopprijs. Alle zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ter invordering van de koopprijs, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden verschuldigd, zodra verkoper zijn vordering op koper ter incasso uit handen heeft gegeven en bedragen 15 procent van de overeengekomen koopprijs (excl. BTW).

4. Levering

Leveringstijden worden bij benadering opgegeven; ofschoon getracht wordt de overeengekomen tijd zoveel mogelijk na te komen is verkoper nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding, terwijl overschrijding, terwijl overschrijding al evenmin reden kan geven tot ontbinding van de overeenkomt. Levering vindt plaats – tenzij anders overeengekomen – ter plekke van het bedrijf van verkoper.

5. Overmacht

Onverminderd de aan verkoper toekomende rechten, is hij bevoegd ingeval door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, zonder rechtelijke tussenkomst die uitvoering op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, te zijner keuse, zonder dat hij alsdan tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. In dit verband zijn onder overmacht mede begrepen alle omstandigheden, welke in redelijkheid geacht mogen worden aan levering van het verkochte in de weg te staan, zoals daar zijn oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, ziekte, transportbelemmeringen, brand, wateroverlast, storingen in het bedrijf des verkopers of dienst leveranciers dan wel vertraagde levering ongeacht de oorzaak daarvan, van door verkoper bestelde goederen of onderdelen.

6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde goederen gaat eerst aan de verkoper over, zodra al hetgeen terzake van het gekochte door hem aan de verkoper verschuldigde aan laatsgenoemde zal zijn voldaan, daaronder begrepen eventuele rente en kosten.

Het is aan de koper niet toegestaan aan hem geleverde, maar nog niet door hem betaalde goederen te verkopen, verhuren, verruilen, uit te lenen of te belenen in consignatie te geven, op zich te verstrekken of te verpanden. Overdracht van gekochte maar nog niet door koper betaalde goederen, wordt beschouwd als verstrekking in bruikleen om niet.

7. Transport

Transport van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper. Verbintenissen door verkoper jegens derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht voor rekening en in het belang van koper te zijn aanvaard. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld, indien het door hem gekozen vervoer uitvalt, ongeacht de oorzaak daarvan. Vervoer van goederen is niet verzekerd, tenzij koper tijdig verzoekt het transport voor zijn rekening te verzekeren.

Chassism verkocht met of zonder cabine of opbouw, verblijven bij carosseriemaker of schilder (spuiter) voor risico van koper. Opdrachten tot stalling, verzorging, herstelling, berijden of dergelijke van verkochte goederen- motorrijtuigen, worden slecht aanvaard onder de voorwaarde, dat zulke uitsluitend plaats vind voor rekening en risico van de koper en dat verkoper in geen enkel opzicht voor welke schade ook aansprakelijk is.

8. Garantie

Door verkoper geleverde, gebruikte automobielen worden door hem niet gegarandeerd, ook niet voor verborgen gebreken. Bij verkoop stelt de koper zich persoonlijk aansprakelijk voor alle risico’s hieruit vloeiende, ook t.a.v. wegenbelasting. Auto 66 BV stelt zich niet aansprakelijk voor KM-standen die niet blijken te kloppen volgens de Nationale Autopas. Auto wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.

9. Reclames

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat verkoper in geen enkel opzicht in voor klachten betreffende het gekochte.

10. Geschillen

Alle geschillen, uit deze koopovereenkomst voortkomend dan wel daarmee verband houdend, staan uitsluitend ter beoordeling van de bevoegde rechter van de woonplaats van de verkoper.

Voorwaarden op de voorkant van de Verkoopnota: Koper ontvangt de auto zonder garantie (tenzij anders overeengekomen ivm Occasion Garantplan) en stelt zichzelf persoonlijk aansprakelijk voor alle risico's hieruit vloeiende, ook t.a.v. wegenbelasting. Auto 66 BV stelt zich niet aansprakelijk voor de (afgelezen) kilometerstanden die niet blijken te kloppen volgens de Nationale Autopas. Koper dient daarom ook hier zelf zorg voor te dragen.